Finančni instrumenti so delnice, obveznice in druge oblike dolžniških finančnih instrumentov, enote kolektivnih naložbenih podjemov, trgovani investicijski skladi (ETF) in različni izvedeni finančni instrumenti.

Izvedeni finančni instrumenti so instrumenti, katerih vrednost je posredno ali neposredno odvisna od vrednosti drugega vrednostnega papirja, tuje valute, blaga, višine obrestne mere ali drugih podobnih vrednosti. Najbolj množični izvedeni finančni instrumenti so opcije, certifikati in terminske pogodbe.