Certifikati so dolžniški vrednostni papirji, ki sodijo med izvedene finančne instrumente in omogočajo zasledovanje gibanja cene določenega osnovnega produkta (delnice posameznih podjetij, obveznice, indeksa, obrestne mere, valute, surovine, panoge, nepremičnine, idr.).

Izdajatelj kupcu – imetniku certifikata obljublja določeno izplačilo pod določenimi pogoji. Izplačilo je navadno v gotovini, včasih pa tudi v naravi (vrednostni papir). Pri časovno omejenih certifikatih je izplačilo zagotovljeno samo ob zapadlosti, pri ‘odprtih’ ali neomejenih pa kadarkoli. Lastniki certifikatov za razliko od lastnikov delnic nimajo nobenih pravic, ki izvirajo iz lastništva. Vlagatelj nima glasovalnih pravic na skupščini, ne prejema dividend, idr.. Certifikati so prosto prenosljivi in z njimi se dnevno trguje na številnih borzah vrednostnih papirjev v Zahodni Evropi (Frankfurt in Stuttgart sta vodilni borzi).

Varnost

Naložba v certifikate, za razliko od skladov, kjer je imetnik posredni solastnik premoženja sklada, vključuje tveganje samega izdajatelja.

Vrste certifikatov

Obstaja več vrst certifikatov, v grobem jih lahko delimo v štiri skupine:

 • Udeležbeni certifikati, ki zasledujejo gibanje cen osnovnih produktov (Index certifikati).
 • Certifikati s finančnim vzvodom (Turbo certifikati, Mini-Future certifikati).
 • Certifikati, ki zasledujejo nadpovprečno donosnost (Discount certifikati, Bonus certifikati, Double-Up certifikati, Airbag certifikati).
 • Certifikati, ki zagotavljajo zaščito vloženega kapitala (zamenljive obveznice in zapisi).
Prednosti certifikatov pred ostalimi naloženimi možnostmi

Naložba v certifikate ima kar nekaj prednosti v primerjavi z ostalimi naložbenimi možnostmi:

 • Široka izbira osnovnih produktov (delnice, obveznice, indeksi, surovine, valute, idr.).
 • Možnost ‘shortanja’ in doseganja donosov tudi v primeru padanja cene osnovnega produkta.
 • Ob izkoristku finančnega vzvoda je mogoče doseči višje dobičke (in izgube), kot bi bila neposredna naložba v osnovni produkt.
 • Relativno nizke nominalne vrednosti certifikata in nizki transakcijski stroški, zaradi česar so dostopni širokemu krogu vlagateljev.
 • Transparentnost tečajev certifikatov, ki jih lahko dnevno spremljamo na različnih spletnih straneh.
 • Visoka likvidnost v primerjavi z osnovnimi produkti (likvidnost mora zagotavljati izdajatelj certifikata).
 • Preprostost trgovanja (trgovanje s certifikati poteka na borzah enako kot trgovanje z delnicami, medtem ko osnovni produkti zasebnim vlagateljem pogosto niso dostopni; za lažjo predstavo si zamislite nakup certifikata na sladkor in nakup sladkorja kot surovine, ki ga je seveda potrebno ustrezno uskladiščiti).
 • Za razliko od ‘futursov’ je maksimalna izguba omejena na vložen kapital. Ko je dosežena ‘stop-loss’ cena, se certifikat likvidira in vlagateljem se izplača preostala vrednost, če ta obstaja.
 • Možnost izničenja valutnega tveganja s t.i. ‘Quanto’ certifikati (to pomeni, da lahko vlagatelj v EUR kupi certifikat na produkt, s katerim se sicer trguje v USD, ob tem pa nominalno donosnost v dolarjih prenese neposredno v evre, brez vpliva sprememb deviznega tečaja v obdobju naložbe).