Warranti so oblika izvedenega finančnega instrumenta, ki daje imetniku pravico nakupa osnovnega instrumenta po navedeni ceni, ki je lahko višja ali pa tudi nižja od cene ob izdaji (izvršilna cena).

Warrante izdajajo podjetja in finančne institucije. Podjetja navadno izdajajo warrante v paketu z obveznico, zaradi česar ima lahko obveznica nižjo obrestno mero Te warrante imenujemo nakupni boni ali tradicionalni warranti. Finančne institucije pa izdajajo warrante, ki niso v paketu z obveznico, ampak so samostojna pravica nakupa. Te warrante imenujemo kriti warranti. Kriti warranti kotirajo na borzah kot sta Frankfurt ali Hong Kong.

‘Warranti’ so vsebinsko zelo podobni opcijam, saj se njihova cena oblikuje glede na iste dejavnike kot cena opcij. Nekateri zato enačijo warrante in opcije, čeprav so med obema instrumentoma nekatere očitne razlike.

Razlika med opcijami in ‘warranti’

Mesto in način trgovanja: opcije kotirajo na borzah, kot so: EUREX, Euronext LIFFE in Chicago Board of Trade (CBOT). Za trgovanje z opcijami potrebujemo poseben trgovalni račun, warrante pa lahko kupujemo in prodajamo tudi z navadnim računom kot pri ViTrade.

Ročnost: opcije so kratkoročni finančni instrument in imajo navadno rok zapadlosti do 9 mesecev. Poznamo pa tudi opcije, ki imajo zapadlost do dveh let (LEAPS). Warranti pa so dolgoročni instrument.

Standardizacija instrumenta: Opcije so standardiziran finančni instrument. Njihovi parametri so predpisani s strani borz. Zaradi standardizacije imajo opcije večjo likvidnost kot warranti.

Warranti imajo lahko za osnovo katerikoli instrument. Zaradi tega na borzah kotira veliko število različnih warrantov. Izdajatelj mora v trgovalnem času zagotavljati likvidnost izdanih warrantov.

Izdajatelj in poravnava: opcijo na terminskih trgih lahko izda vsak posameznik in se v večini primerov navezuje na količino 100 delnic (količina je predpisana s strani borze). V primeru izdaje nakupne (prodajne) opcije se kupcu opcije zavežemo dostaviti (odkupiti) delnice v skladu s pogodbo. Opcije torej omogočajo poravnavo v delnicah oz. blagu.

Pri ‘warrantih’ pa izdaja warranta s strani vlagatelja ni mogoča, izdajajo jih izključno banke. Odločamo se le o tem, ali bomo izvršili nakupno/ prodajno pravico iz naslova že obstoječega ‘warranta’ ali pa ne. Kljub temu, da se ‘warranti’ po teoriji glede poravnave obveznosti enačijo z opcijami, pa v praksi temu ni tako. Pri ‘warrantih’ je poravnava namreč vedno v denarju in ne v osnovnem instrumentu.

Tečaj: opcija na terminskih trgih se glasi na 100 delnic in ima temu primerno višjo absolutno vrednost (lahko tudi 100 in več evrov) napram ‘warrantom’, ki imajo zaradi lažje dostopnosti udeležbeno razmerje le pri npr. 0,1 delnice, zaradi česar pogosto kotirajo pri nizkih absolutnih vrednostih (tudi manj kot evro na ‘warrant’).