Temeljna oz. fundamentalna analiza temelji na proučevanju informacij, ki zadevajo sedanjo in bodočo uspešnost poslovanja ter tveganja podjetja. S temi informacijami skušajo oceniti precenjenost ali podcenjenost delnice glede na njeno trenutno tržno vrednost.

Fundamentalisti poudarjajo pomen finančnih informacij, pretežni del svojega časa pa namenjajo analizi računovodskih izkazov podjetij, splošnim ekonomskim razmeram, analizi panoge, v katero se podjetje uvršča, oceni tveganja podjetja, sposobnosti njenega vodstva in podobnim dejavnikom, ki lahko tako ali drugače vplivajo na uspešnost podjetja. Domnevajo, da so osnova tržne vrednosti predvsem pričakovani denarni tokovi (dobički in dividende), ki jih bodo imetnikom prinesli v prihodnosti. Pri tem ne namenjajo posebne pozornosti obsegu trgovanja in cenovnim trendom, ki jih upošteva tehnična analiza. Temelji na treh predpostavkah:

  • Vsaka delnica ima pošteno vrednost, katero lahko skrben investitor oceni z natančno analizo delnice.
  • Na kratek rok vrednost delnice na trgu vedno ne odseva nujno njene prave vrednosti.
  • Cena delnice na dolgi rok vedno teži k njeni pošteni vrednosti.

Najbolj pogosta pristopa k ocenjevanju vrednosti podjetij s temeljno analizo sta: